Friday, May 19

staring


staring, originally uploaded by utnapistim.

No comments: