Wednesday, April 18

गणेश (Ganesha)

Ganesha (गणेश)
glass figurine representing Ganesha, sitting on my desk

No comments: